Лични данни

Обработване на лични данни

Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, обработва лични данни на своите ученици, техните родители, работници, служители, които са предоставени на законово основание.

Обработват се обикновени лични данни – три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта, данни за произход, настойничество, както и такива необходими за изпълнение на нормативно установено задължение.

Целите на обработване са по повод образование, трудови и осигурителни правоотношения.

Личните данни се обработват законно, прозрачно и добросъвестно.

Лични данни се предоставят само на НАП, НОИ, РУО и МОН. Не се предават в други държави.

Данните се съхраняват в срокове съобразно законодателството на Р България.

Субектите на лични данни имат  право на:

  • достъп до Личните си данни;
  • коригиране на Личните си данни;
  • изтриване на Личните си данни;
  • ограничаване Обработването на Личните си данни;
  • възражение срещу Обработването на Личните си данни;
  • преносимост на Личните си данни (т.е. правото да получите Личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Гимназият;
  • оттегляне на съгласие за Обработване на Личните си данни

Ако тези данни не бъдат предоставени, няма да възникнат съответните права.

Политиката за защита на личните данни на Варненска търговска гимназия съответства на:

  • Закона за защита на личните данни, обнародван в Държавен вестник, бр. 1 от 4.01.2012 г., включително всичките му последващи изменения и допълнения.
  • Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016 г.

Училището има определено длъжностно лице по защита на личните данни със следните координати за връзка:

Никола Цанков

Служебен адрес: гр. Варна, бул. Княз Борис I № 55

E-mail: n.tsankov@vtg-rakovski.eu

Icon

ПОЛИТИКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ, приложение: График за съхранение

Тази политика определя необходимите периоди на запазване за определени категории лични данни и определя минималните стандарти, които да се прилагат при унищожаване на определена информация в ВТГ „Г.С.РАКОВСКИ“ ВАРНА (наричано по-нататък: "Организацията").
Тази политика важи за всички бизнес единици, процеси и системи във всички държави, в които Организацията осъществява дейност и има взаимоотношения, или други бизнес отношения с трети страни.
Тази политика важи за всички Директор, служители, агенти, филиали, контрагенти, консултанти, консултанти или доставчици на услуги, които могат да събират, обработват или имат достъп до данни (включително лични данни и/или чувствителни лични данни). Отговорност на всички гореизброени е да се запознаят с тази политика и да гарантира адекватното й спазване.
Тези правила се отнасят за цялата информация, използвана в Организацията. Примери за използвани документи:
• Имейли
• Хартиени документи
• Електронни документи
• Видео, Аудио или снимков материал
• Данни, генерирани от системи за физически контрол на достъпа

Icon

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ВТГ „Г.С.РАКОВСКИ“ ВАРНА осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation), Закона за защита на личните данни, както и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.
Настоящото Уведомление за поверително третиране на личните данни на физическите лица съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни и за правата на субектите във връзка със защитата на техните лични данни