Обучение

Различната икономическа конюнктура през годините е дала своя отпечатък върху многообразието от профили, по които се провежда обучението в училището. В най-новата история на гимназията то се осъществява в дневна форма по специалностите :

Специалност „Икономика и мениджмънт”Специалността е създадена по Българо-австрийски образователен проект. Обучението по нея развива управленски знания и практическите умения на учениците. Те имат възможност да организират и отчитат фирмената дейност на съвременното предприятие чрез достиженията на новите информационни технологии. Учениците работят в Учебно-тренировъчна фирма,придобиват познания и умения за работа в предприятиe, за оформяне, попълване и осчетоводяване на необходимите документи по дейността му. Те могат да набират информация за пазара, да анализират финансовото състояние на фирмата, да ползват ефективно компютърна техника и програмни продукти.

Специалност "Икономическа информатика"Учениците могат да получат компетенции в областта на съвременните информационни технологии, ключови умения да анализират и изграждат бизнес информационни системи и компютърни мрежи, да разработват и поддържат Web приложения и да администрират бази от данни , мрежи и др.

Специалност "Бизнес администрация"Обучението позволява да се формират знания и умения за вземане на делови решения, комуникативни навици. Подготовката по специалността отчита конкретните условия на бизнеса у нас, което намира израз в изучаване и анализиране на делови ситуации, избор на управленски решения при различните условия и фактори на влияние и насочване на развитието на бизнеса към по-атрактивни и по-перспективни сектори на пазара. Съдържанието на учебните дисциплини отразява редица актуални проблеми на теорията и практиката на бизнеса. Обучаемият придобива знания и умения за работа като офис-мениджър . Може да участва в процеса на организационната, деловата и фирмената дейност като използва съвременни средства за комуникации.

Специалност "Търговия"Обучаемите ще придобият специализирана подготовка в областта на търговията на дребно и едро. Учениците формират бизнес-умения за предлагане на оферти и продажба на стоки на производствени предприятия и други търговски дружества, за търговски проучвания, за получаване и актуализиране на информация за пазарни условия и наличие на конкурентни стоки и услуги, за определяне на цени и условия за кредитиране, уреждане на доставки. В специалността се формират задълбочени познания и висока квалификация по фундаментални и приложни аспекти на икономиката и управлението на търговския бизнес, свързани с разработването на конкурентни стратегии, проучването на вътрешните и международните пазари, анализ и управление на риска, информационните технологии в търговията, управлението на персонала, контролинг и др.

Специалност "Оперативно счетоводство"Учениците придобиват основни знания в областта на икономиката, мениджмънта и счетоводството. Същите ще притежават умения за работа в счетоводния отдел на фирмата, а именно да водят текущо и приключват периодично дейността на фирмите в съответствие със законодателсвото у нас, да отчитат дейността на предприятието, като работят със счетоводен програмен продукт, да оформят, попълват и осчетоводяват всички документи, необходими за осъществяване дейността на предприятието, да анализират финансовото състояние на фирмата.

Специалност "Митническа и данъчна администрация"Обучаващите се получават специализирана подготовка в областта на публичните и корпоративните финанси, външно-търговските отношения, данъчната и митническата администрация, която дава възможност за реализация в сферата на митническите агенции и данъчната администрация. Учениците придобиват бизнес–умения и социална компетентност, умения за работа със съвременна офис–техника и ефективно ползване на компютри и програмни продукти. Те ще могат успешно да прилагат получените познанията по бизнес-чужд език, международно търговско право и международни плащания в митническата дейност, ще могат да осчетоводяват стопанските операции в митницата чрез използване на програмни продукти.

След успешно полагане на Държавните квалификационни изпити по теория и практика на специалността завършващите ВТГ „Г.С.Раковски” получават втора, трета или четвърта квалификационна степен.

Прием 2017/2018 година

ПРИЕМ СЛЕД 7-МИ КЛАС ЗА 2017 - 2018 г.

Митническа и данъчна администрация - 26 ученици/паралелка, една паралелка с изучаване на немски език

Икономика и мениджмънт - 26 ученици/паралелка:
 Една паралелка с английски език;
 Една паралелка с немски език

Икономическа информатика - 26 ученици/паралелка, една паралелка с изучаване на английски език

Бизнес администрация - 26 ученици/паралелка, една паралелка с изучаване на английски език

Балообразуването се извърши както следва:

 За специалностите Митническа и данъчна администрация, Икономика и мениджмънт и Бизнес администрация: сборът от удвоената оценка от теста по математика, оценката от теста по БЕЛ, оценките по БЕЛ и География и икономика от удостоверението за завършен седми клас
 За специалност Икономическа информатика: сборът от утроената оценка от теста по математика, оценката от теста по БЕЛ, оценките по БЕЛ и Физика и астрономия от удостоверението за завършен седми клас
 Приемът се осъществява без квоти за девойки и младежи.

ПРИЕМ СЛЕД 7-МИ КЛАС ЗА 2017 - 2018 г.

Митническа и данъчна администрация - 26 ученици/паралелка, една паралелка с изучаване на немски език

Икономика и мениджмънт - 26 ученици/паралелка:
 Една паралелка с английски език;
 Една паралелка с немски език

Икономическа информатика - 26 ученици/паралелка, една паралелка с изучаване на английски език

Бизнес администрация - 26 ученици/паралелка, една паралелка с изучаване на английски език

Балообразуването се извърши както следва:

 За специалностите Митническа и данъчна администрация, Икономика и мениджмънт и Бизнес администрация: сборът от удвоената оценка от теста по математика, оценката от теста по БЕЛ, оценките по БЕЛ и География и икономика от удостоверението за завършен седми клас
 За специалност Икономическа информатика: сборът от утроената оценка от теста по математика, оценката от теста по БЕЛ, оценките по БЕЛ и Физика и астрономия от удостоверението за завършен седми клас
 Приемът се осъществява без квоти за девойки и младежи.