Стипендии

На вниманието на учениците и родителите!

Моля, запознайте се с изискванията за извиняване на отсъствията на учениците.  

І. Отсъствията на ученик от учебни занятия по уважителни причини се извиняват чрез следните документи:

1. Медицинска бележка, която се попълва, подписва и подпечатва от лекаря, извършил прегледа на ученика.

1.1. В медицинската бележка задължително следва да се вписват номерът и датата на документа, регистриращ прегледа, а именно:

А) Амбулаторен лист - за лечебните заведения за извънболнична помощ;

Б) Фиш за обслужен спешно болен - за центровете за спешна медицинска помощ; 

В) Лист за преглед на пациент - за спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ или за консултативно-диагностичен блок; 

Г) Епикриза  - при проведено болнично лечение.

Номерът и датата на документа, регистриращ прегледа, се поставят под коректно изписаната диагноза с посочен код на заболяването (състоянието), съгласно Международната класификация на болестите.    

В медицинската бележка задължително се вписва и УИН (уникален идентификационен номер) на лекаря, извършил прегледа на ученика.       

Дните, посочени в медицинската бележка, не може да предхождат датата на извършване на прегледа, посочена в съответния документ, регистриращ прегледа (вж. подточки А, Б, В и Г).  

1.2. Медицинската бележка следва да бъде заверена от училищния лекар.  

Класният ръководител следва да получи потвърждение от родителя (че детето му е болно) чрез имейл, SMS, съобщение чрез електронния дневник, телефонен разговор, обикновено писмо или чрез подпис върху медицинската бележка.     

При положение, че заболяването е настъпило по време на учебни занятия, ученикът е длъжен незабавно да уведоми класния ръководител или други учители за заболяването си.  

При положение, че заболяването е настъпило извън учебно време, ученикът е длъжен незабавно да уведоми за това класния си ръководител лично или чрез друго лице.      

1.3. Ученик, който е отсъствал поради заболяване, е длъжен да представи на своя класен ръководител извинителната медицинска бележка не по-късно от 3 учебни дни след своето завръщане в училище; тогава класният ръководител е длъжен да извини отсъствията в рамките на същия 3-дневен срок.   

1.4. Ученик, за който е противопоказно физическо натоварване и който е освободен по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, е длъжен да присъства в учебния час.   Когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване на времето на ученика, определено за съответните учебни часове.   

2. Документ от спортен, танцов или друг подобен клуб, в който ученикът членува; или документ от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други подобни прояви.

Този извинителен документ трябва да съдържа изходящ номер и печат на съответния клуб или организация; и е необходимо да бъде представен от ученика на класния ръководител преди самата спортна или творческа  проява. 

Класният ръководител следва да получи потвърждение от родителя (че детето му ще участва в спортна или творческа проява) чрез имейл, SMS, съобщение чрез електронния дневник, телефонен разговор, обикновено писмо или чрез подпис върху самия извинителен документ.  

Тренировки, репетиции и тренировъчни лагери не са част от уважителните причини за допускане на отсъствия.           

3. Писмено мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, в което подробно се описват причините (напр. семейни причини), налагащи отсъствието. По този начин, ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител.

В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява класния ръководител чрез имейл, SMS, съобщение чрез електронния дневник или телефонен разговор,  и подава заявлението след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. 

Ученикът може да отсъства от училище по уважителни (неотложни и сериозни) причини и до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на Директора, въз основа на писмено мотивирано заявление от родителя до Директора, внесено в канцеларията на гимназията  5 дни преди самото отсъствие на ученика.   

В случай че заявлението до Директора не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява класния ръководител чрез имейл, SMS, съобщение чрез електронния дневник или телефонен разговор,  и подава заявлението в канцеларията след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.  Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.       

 

 

II. Ако ученикът отсъства от училище и отсъствието не е по някоя от горепосочените уважителни причини, родителят е длъжен незабавно да уведоми класния ръководител.

Ако родителят не изпълни това свое задължение,  класният ръководител в края на учебния ден е длъжен да уведоми родителя за отсъствието на детето му чрез имейл, SMS, съобщение чрез електронния дневник, телефонен разговор или обикновено писмо.       

 

В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той следва да уведоми писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика.       

 

III. Ученик, обучаван в дневна форма на обучение, чиито отсъствия (сумарно – извинени и неизвинени) за един учебен срок надхвърлят 25% от предвидените учебни часове по даден учебен предмет, приключва учебния срок чрез полагане на изпит.  Учебните предмети, по които ученикът ще полага изпити, както и условията и редът за провеждането им се определя със заповед на Директора на Гимназията по предложение на ПС.              

ІV. Отсъствие на ученик от учебен час без уважителна причина е неизвинено отсъствие.  При закъснение за първия учебен час до 20 минути се отчита половин отсъствие, а за повече от 20 минути – цяло отсъствие.   

 V. За допуснати отсъствия по чл. 45 и чл.46 от ПДУ класният ръководител своевременно уведомява родителя или настойника на ученика.

В края на всеки месец за допуснати над 5 отсъствия по неуважителни причини се докладва на социалните служби по местоживеене на ученика.    

 

ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ

1. Стипендия за отличен успех (получава се до края на съответния учебен срок)
- Успех най-малко отличен 5,50 ( І срок – годишен успех за предходната учебна година; ІІ срок – успех за І срок на текущата учебна година);
- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/.

2. Стипендия по здравословни причини (получава се целогодишно) - без условие за успех и доход:
- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/;
- Актуално решение на ТЕЛК.

3. Стипендия за ученици с един родител (получава се целогодишно) - без условие за успех и доход
- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/;
- Декларация образец 1 - от родителя/настойника;
- Смъртен акт.

4. Социална стипендия (получава се до края на съответния учебен срок)
- Успех най-малко мн.добър 4,50 (І срок – годишен успех за предходната учебна година; ІІ срок – успех за І срок на текущата учебна година)
- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/; проверена и подписана от класния ръководител;
- Декларация образец 1 - от родителя/настойника;
- Служебни бележки за доходи на родителите за 6 месеца (за І срок – от април до септември; за ІІ срок – от август до януари)
- При безработни родители – служебна бележка от Бюро по труда
- При разведени родители – решение от съда за присъдена издръжка
- Служебна бележка от Дирекция “Социално подпомагане” за получени детски добавки
- При самотна майка – служебна бележка за доход за последните 6 месеца (за І срок – от април до септември; за ІІ срок – от август до януари)

Забележка:

Право на стипендия имат ученици завършили основно образование
Един ученик има право да получава само един вид стипендия. Ученици с отпуснати стипендии на основание ТЕЛК и един родител, при условие, че имат отличен успех имат право да получават и половин стипендия за отличен успех.

Всички ученици, които ще получават стипендия в календарната година, трябва да имат открити банкови сметки  на тяхно име и да предоставят актуално удостоверение от банката с номера на банковата сметка!

БЛАНКИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В РАЗДЕЛ ДОКУМЕНТИ/ОБРАЗЦИ НА ДОКУМНЕНТИ

Стипендии за учебната 2017/2018 година

В съответствие с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и на основание на Заповед на Директора, средствата определени за стипендиантите са:

 за постигнати високи резултати в образователния процес;
- за успех 5.81 - 6.00
- за успех 5.50 - 5.80

 за подпомагане на ученици, чиито семейства са финансово затруднени

 за ученици без родители

 за ученици с ТЕЛК