Стратегии

 

ГОДИШЕН ПЛАН на Варненска търговски гимназия "Георги Стойков Раковски" за учебна 2019/2020 година.

Настоящия план е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №18/13.09.2019 година и утвърден със Заповед № РД-07-764/13.09.2019 година.

Преглед

Стратегия за развитие на Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски" за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година.

Стратегията е приета на заседание на ПС - протокол №18 от 07.09.2016 година, утвърдена със Заповед на Директора №РД-07-297/07.09.2016 г.

Преглед