Документи

Icon

"Закон за закрила на детето" (избрани текстове).

Icon

УЧИЛИЩЕН ЕТИЧЕН КОДЕКС

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца във ВТГ " Георги С. Раковски", регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните задължения и при конфликт на интереси, установява норми на поведение.

Icon

ПЛАН за действие при инциденти, които застрашават живота, физическото или психическото здраве на учениците, както и при училищен тормоз.

Планът включва информация за необходимите действия, който следва да се предприемат от страна на участниците в инцидента и Ръководството на училището при:

- инциденти, свързани със заплаха за живота или физическото здраве на учениците;

- инциденти, свързани със заплаха за психичното здраве на учениците и при училищен тормоз.

Icon

Механизъм за сътрудничество и координиране на работата при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция

На основание Споразумението за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция, както и в съответствие с българското и Европейското законодателство е наложително разработването на готови шаблони за отреагиране, обединени в работеща система по направленията – превенция, изготвяне на бърза и качествена оценка на риска, реална интервенция при криза, управление и контрол над ситуацията и правилното отработване на посттравматичните остатъчни за ситуацията феномени. Не на последно място стои и въпросът за правилното и коректно описание на случаите и ползването им за подобряване цялостната ефективност на процеса.

Icon

ПЛАН за превенция на различните форми на насилие, дефинирани в утвърдения от МОН “Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище”

Главните цели и задачи, които нашият колектив и Координационният съвет за превенция на училищния тормоз (КС) си поставят, са следните:
- Да проучват и анализират всички възможни фактори, които биха застрашили физическото и психическото здраве на учениците.
- Да оказват съдействие на органите на реда и да поддържат връзка с Детска педагогическа стая, Отделите за закрила на детето към Дирекцията за социално подпомагане и Междуучилищната комисия за превенция на противообществените прояви.
- Да осъществяват целенасочена консултативно-профилактична и психологическа работа със застрашени ученици, с цел недопускане на противообществени прояви или училищен тормоз.
- Да анализират проблемите на учениците, живеещи в неблагоприятна семейна среда.
- Да подпомагат работата на учителите, учениците и родителите в случаи на училищен тормоз или антисоциални прояви в района на училището.
- Да съдействат за възпитанието и нормалното развитие на учениците.
- Да съдействат на класните ръководители, с цел формиране у учениците на активна гражданска позиция, морална отговорност и мотивираност за интеграция в обществения живот.
Основните насоки за действие в настоящия план са свързани с предотвратяването на агресивни и антисоциални прояви, и на всички форми на девиантно поведение; те са свързани и с контролирането на социалния климат в гимназията и с нравственото възпитание на учениците.

Icon

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Icon

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование