ОП “Региони в растеж” и Варненска търговска гимназия

ЗА ОП"Региони в растеж"

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България.

ОПРР е разработена, за да подпомогне по-балансираното и устойчивото развитие на българските градове. Финансовата подкрепа по ОПРР е необходима, за да се преодолеят различията в развитието на регионите, как то и да се овладеят негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България. Инвестициите от страна на ОПРР в градовете ще подпомогнат преодоляването на големите различия в страната, както и използването на потенциала на територията с цел финансиране на конкретни нужди и проблеми.

За Варненска търговска гимназия 

През 2014 година госпожа Попстефанова, временно действащ директор на Гимназията, подава предложение по отворена процедура по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ (общ бюджет – 114,8 млн. евро). Финансират се държавни и общински училища от национално и регионално значение, както и висши училища. Финансирането за професионалните, спортните училища и училищата по изкуство и култура се предоставя съгласно Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България, одобрена от МО.

В периода от 2015 до днес ръководния екип на Гимназията, воден от госпожа Жечка Георгиева - директор, разработват и реализират проект "Пристройка на един етаж, ремонт на покрив с обособяване на мансарден етаж и укрепване на физкултурен салон на сграда в УПИ I-1, кв. 710, по плана на 3-ти м.р., гр. Варна, ПИ 10135.1508.284, бул. „Княз Борис“ №55, Варненска търговска гимназия Недвижима културна ценност: „Модернизации на образователната инфраструктура - ремонт на Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, включително укрепване на физкултурния салон“, гр. Варназа"  съвместно с избран по процедурата екип на МОН и Изпълнител на проекта. 

На 14.11.2019 година е направена първата копка, с което официално стартира изпълнението на дейностите по проект BG16RFOP001-3.002-00019 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

КАКВО БЕШЕ ПРЕДИ!

От създаването си през 1904 година Варненска търговска гимназия изминава дълъг процес на професионално израстване и утвърждаване като водеща професионална гимназия в сферата на икономиката и предприемачеството. Но и всяка успешно изминала учебна и календарна година необратимо остава своя почерк върху материалната и техническа база на училището. Постепенно пишещите машини биват заменени от компютри, проежекционните апарати - от мултимедии, тебиширите и зелените дъски - от маркери и бели интерактивни дъски!

Настъпи момента за пълна промяна на облика на Варненска търговска гимназия! 

Досега той излеждаше по този начин...!

Промяната, едно ново успешно начало!

....предстояща публикация! 

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА!

НА ФИНАЛА ДА ОБОБЩИМ!

...предстояща публикация! 

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА!