Твоят час

Проектът "Твоят час" се осъществява по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

 

 

Индикатори

 1. Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата.
 2. Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%.
 3. Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.

 

УЧИЛИЩЕН  МЕХАНИЗЪМ  ЗА  ИДЕНТИФИЦИРАНЕ  НА  ИЗВЪНКЛАСНИТЕ  ДЕЙНОСТИ  ВЪВ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“  ЗА  УЧЕБНАТА  2016 г./ 2017 г.

За стартирането на работата по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, се проведоха анкетни  проучвания за  идентифициране  на  интересите  и  обучителните  затруднения на учениците от гимназията.

 В  анкетно  проучване  участваха   учениците от 8 ,9,10,11 и 12 клас. Пърночално те получиха разяснения, относно целите на проекта от класните ръководители. От  направените  анкетни  карти  се  установи  следното:

Учениците имат  затруднения  в  областта  на  математиката,  английски език, счетовоство, испански език и икономика на предприятието. Като дейности, в които имат желение да се включат и участват бяха посочени различни професионални направления свързани с икономиката и информатиката, а така също и с творчество и изкуството. Идентифираните дейности по интереси бяха в следните направления: кариерното ориентиране, биология и генетика, творчество и умения за общуване, успешни в бизнеса, за пътя на парите и финансово счетоводен анализ на  паричните потоци, статистика, икономикс, декупаж, макроикономика, европейско право на АЕ и счетоводство и МСС на английски език. След установяване на желанията и интересите от страна на учениците, през ПС бяха представени резултатите и се отправи призив към колегите да се предложат дейности съответстващи на тези желения и потребности на учениците.

В резултат на  проведените  анкети  и  установени  интереси  и обучителни  затруднения  на  учениците  във Варненска търговска гимназия се  проведоха  индивидуални  и  групови  разговори, беседи  и  други  с  ученици,  учители  и  родители. Проведоха се родителски срещи, на които родителите бяха подробно запознат ис проекта и с това, какво предстои. На  тези  разговори  се  доуточняваха  интересите  и  обучителните  затруднения на  учениците  и  начините  за  тяхното  удовлетворяване  от  страна  на  училището.

След тези процедури се предложиха следните дейности като търсени от учениците на гимназията:

За преодоляване на обучителни затруднения

 1. Математика 8, 9 и 11 клас
 2. Испански език 8 клас
 3. Счетоводство 10 клас
 4. Английски език – 10 и 11 клас
 5. Икономика на предприятието

Дейности по интереси – идентифицирани като търсени от учениците

 1. Молекулярна биология и екология
 2. Генетика
 3. Приложна статистика
 4. Да творим с усмивка
 5. Успешни в бизнеса
 6. Кариерно ориентиране
 7. По пътя на парите
 8. Разказвай ми, слушам те
 9. Икономикс – бъдеще и минало в едно ново начало
 10. Счетоводство и МСС на английски език
 11. Макроикономическата политика в отворена икономика
 12. Европейско право на английски език
 13. Декупаж 
 14. Реклама и графичен дизайн
 15. Дигитална фотография
 16. Машинопис и стенография

Анкетна карта

Download Now