ВАЖНО!!! ЗАСТРАХОВКИ „Злополука“ на учащи и деца от детските градини и ясли“

Уважаеми ученици,

Считано от 03,11,2016 година влиза в сила сключена с ДЗИ Общо застраховане, застраховка Злополука“ на учащи и деца от детските градини и ясли“

При временна загуба на работостопособност на застрахованото лице, в следвие на претърпяна злополука се представят следните документи:

 

Необходими документи

1.

Претенция за изплащане на суми  Обр. Л3-53 – оригинал

2.

Сведение за злополука  Обр. ЛЗ 51 – оригинал

3.

Медицински документи за оказана първа помощ и проведено лечение,

-епикризи;

- амбулаторни листове;медицинско нааправление с Амбулаторен №.

- разчитане на резултати от образни/рентгенови изследвания;

- изследвания;

- консултации с лекари – специалисти *  за състоянието на уврежданията преди освидетелстване от ЗМКи др.

Копие

 

4.

Служебна бележка ** , че детето не е посещавало учебни занятия/детска градина, ако дните на отсъстие (или част от тях) са през учебната година – Оригинал с подпис  и печат на учебното заведание/детската градина

 

5.

Официален документ, съдържащ банковата сметка на единия родител, ако застрахованото лице няма банкова сметка - Копие

6.

Копие от Акта за раждане на застрахованото дете

7.

Документ, удостоверяващ права на настойтелство на застрахованото дете, ако има такова

8.

Копие от полицата и

Копие от поименния списък

 

* Не се изисква при Временна загуба на работоспособност

** Не се изисква при Трайна загуба на работоспособност

Представените документи се описват в Образеца ЛЗ-53

Документите се представят пред застрахователя в срок не по-късно от 50 дни след приключване на лечението, т.е. ако е настъпило събитие в следствие на което се е наложило поставяне на гипс, срок за представяне на документите и предявяване на иск е 50 дни от момента на сваляне на гипса.

За съдействие, предоставяне на образци от бланки / Обр. Л3-51 и Обр. Л3-53/ се свържете с Никола Цанков - зам.директор АСД, сл.гел: 0884335396