Състезание за есе на тема „Работното място на бъдещето“

Уважаеми момчета и момичета,

На Вашето внимание представяме състезание за есе по предприемачество, което се организира от клуб „Млад предприемач“ към Студентски съвет на Икономически университет – Варна и The Taxback Group. Насочено е към ученици в гимназиален етап на обучение от всички български училища на територията на град Варна и студенти от всички висши училища в града.

Разработките на участниците са подчинени на темата „Работното място на бъдещето“.

Цели на състезанието  - състезанието цели да провокира участниците да представят тяхната идея за работното място на бъдещето и добри практики в развиването на такива, генерирани около нуждите на социума.

Конкретните цели на състезанието са:

• засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии в страната за пълноценно усвояване на учебното съдържание, базирано на междупредметните връзки в посока предприемачество, маркетинг и развитие на човешките ресурси;

• предоставяне на възможност за творческа изява в областта на предприемачеството на ученици и студенти със задълбочени знания, умения и интереси в тази сфера;

• стимулиране на иновативността и креативността на участниците; 

• насърчаване развитието на предприемаческа култура и предприемаческо поведение y учащите;

• насърчаване нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало;

• развиване на сътрудничеството между професионалните гимназии, висшите училища и бизнеса.

В състезанието могат да участват:

1. Ученици от X, ХI и XII клас на средните училища в град Варна;

2. Студенти от всички висши училища в град Варна, които се обучават в ОКС „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и ОКС „магистър“ и са записани по надлежния ред за текущия семестър.

Етапи на състезанието:

1. Изпращане на разработка по електронен път до 17.11.2017 г. (включително);

2. Подбор от жури на 20 ученици и студенти с най-голяма мотивация за участие (по десет от всяка категория);

3. Уведомяване на отличените кандидати (27 и 28 ноември 2017 г.) и потвърждаване на участието им в официалното награждаване на състезанието от тяхна страна (30.11.2017 г.). Разпращане на онлайн сертификати за участие на средните и висшите училища;

4. Официално награждаване на победителите в категория „Ученици“ и категория „Студенти“ и представяне на техните творби (05.12.2017 г.);

5. Обобщаване и обратна връзка (до 08.12.2017 г.).

Изисквания към писмената разработка:

• да е до пет стандартни печатни страници;

• да отговаря на обявената тема;

• да съдържа личното мнение на автора и аргументи в негова подкрепа;

• есето или части от него да не представляват чужд авторски труд;

• разработката се предава в електронен формат (PDF формат).

Критерии:

1. Обосновка на избраната интерпретация на темата – 10 т.;

2. Иновативност* на идеята – 35 т. (Под “иновативност” се разбира новаторска идея, която не е реализирана в България или вече съществуваща такава, но с драстични новаторски подобрения);

3. Авторска интерпретация и спазване на темата – 25 т.;

4. Яснота и оригиналност на творбата – 15 т.;

5. Техническо оформление**, правопис и пунктуация – 15 т.

Максималният брой точки е 100.

Текстът трябва да е със следното форматиране:

• Размер (Paper Size) – A4;

• Полета (Margins) – горе (Top), долу (Bottom), ляво (Left) и дясно (Right) по 2.5 см;

• Шрифт (Font): Times New Roman, 12 pt;

• Параграф (Paragraph) – двустранно подравняване (Justified), отстъп (First Line) – 1.25 см, междуредие (Line spacing) – 1.5.

Във файла с текста на есето не трябва да се съдържат имената на автора или друга информация, която да наруши анонимността. Личната информация (три имена, възраст, средно/висше училище, клас/курс, специалност и ОКС – за студенти ) на автора се изписват в имейла заедно с прикачения файл.

Форма на състезанието:  състезанието за есе е разделено в две категории – „Ученици“ (X – XII клас на средни училища в гр. Варна) и „Студенти“ (I – VII курс от всички висши училища в град Варна). Разработките трябва да отговарят на посочените изисквания.

Оценяването ще се извърши в периода 18.11 – 24.11.2017 г. от жури в състав:

1. Кристина Илиева – специалист „Маркетинг и комуникации“, The Taxback Group;

2. Антонио Хаджиколев – председател на Студентски съвет към Икономически университет – Варна;

3. Кристиян Команчев – председател на клуб „Млад предприемач“ към Студентски съвет.

Награден фонд за ученици:

I място – прием без класиране в специалност по избор в ИУ – Варна при постигнат резултат минимум 50% от максималния брой точки, освобождаване от такса за една година (два семестъра) и предметни награди;

II място – прием без класиране в специалност по избор в ИУ – Варна при постигнат резултат минимум 50% от максималния брой точки, освобождаване от такса за първия семестър и предметни награди;

III място – прием без класиране в специалност по избор в ИУ – Варна при постигнат резултат минимум 50% от максималния брой точки и предметни награди.

Получените резултати на учениците могат да се преобразуват в оценка за кандидатстване в ИУ – Варна съгласно скала, посочена в Правилата за организиране и провеждане на национални и международни студентски и ученически олимпиади, конкурси и състезания в Икономически университет – Варна.