Прием 2017/2018

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ПЛАНИРАН ПРИЕМ СЛЕД 7-МИ КЛАС ЗА 2017 – 2018 г.

Специалности Брой паралелки

/по 26 ученици/

Интензивно изучаван чужд език
Митническа и данъчна администрация 1   –  1 паралелка с немски език
Икономика и мениджмънт 2   –  1 паралелка с английски език

–  1 паралелка с немски език

Бизнес админисктрация 1   –  1 паралелка с английски език
Икономическа информатика 1   –  1 паралелка с английски език
БАЛ
Балообразуването се извърши както следва:

За специалностите Митническа и данъчна администрация, Икономика и мениджмънт и Бизнес администрация: сборът от удвоената оценка от теста по математика, оценката от теста по БЕЛ, оценките по БЕЛ и География и икономика от удостоверението за завършен седми клас

За специалност   Икономическа информатика: сборът от удвоената оценка от теста по математика, оценката от теста по БЕЛ, оценките по БЕЛ и Физика и астрономия от удостоверението за завършен седми клас

Приемът се осъществява без квоти за девойки и младежи.