Приложими нормативни документи

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ “Г. С. РАКОВСКИ”

С този правилник се определят структурата, функциите и управлението на процесите във ВТГ "Г.С.Раковски" - Варна, правата и отговорностите на учителите и учениците в образователния процес, организацията на учебната работа и други въпроси, свързани с професионалното образование, квалификацията и преквалификацията. ВТГ "Г.С.Раковски" - Варна осъществява своята дейност в съответствие с конституцията, законите на Република България и съответните нормативни актове, отнасящи се до образованието. Обучението на учениците в Професионалната гимназия "Г.С.Раковски" се осъществява по единни изисквания и критерии на основата на учебни планове, програми, наредби и нормативи, утвърдени от министъра на МОН

Преглед

Анекс 1 към ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ “Г. С. РАКОВСКИ”

С този анекс е разработен във връзка с параграф 3 от заключителните разпоредби на Наредба №13 от 21,09,2016 година. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Преглед

Анекс 2 към ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ “Г. С. РАКОВСКИ”

С този анекс се определя:
- Инструктаж на педагогическите специалисти от ВТГ относно задължителното консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент в образователната институция;
- Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица;
- План за действие на служителите и учителите в гимназията при инциденти, които застрашават живота, физическото или психическото здраве на учениците, както и при училищен тормоз.

Преглед

Анекс 3 към ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ “Г. С. РАКОВСКИ”

С този анекс се определя вътрешни правила за организиране и провеждане на участието на ученици в мероприятия, организирани от училището или от други институции, на територията на училището или извън него

Преглед

Анекс 4 към ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ “Г. С. РАКОВСКИ”

Този анекс е разработен във връзка с чл. 172, ал.2 от ЗПУО, както и чл. 35, ал.4 и ал.9, чл. 41, ал.1, подточки 14 и 17, и чл. 30. ал. 8 от Правилника за дейността на ВТГ. Анекс №4 визира задълженията на дежурните ученици, задълженията на учениците, които не са дежурни, както и контролните функции на учителите, класните ръководители и служителите във ВТГ.

Преглед

Анекс 5 към ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ “Г. С. РАКОВСКИ”

Този анекс е разработен във връзка с "Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институците в системата на предучилищното и училищното образование", утвърден от Министъра на образованието и науката. В анекса са обобщени Етичните правила, изработени от всеки клас в гимназията.

Преглед

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ ВЪВ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“

Заниманията по интереси в училищата включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.
Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления: „Дигитална креативност", „Природни науки", „Математика",Технологии", „Изкуства и култура", „Гражданско образование", „Екологично образование и здравословен начин на живот", „Спорт".
Ръководители на заниманията по интереси са педагогически и други специалисти от училището или външни за него физически лица и представители на юридически лица, включително от други образователни институции.
Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми - клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.

Преглед

Приложения към ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ

Приложение №1: АНКЕТНА КАРТА;
Приложение №2: ЗАЯВЛЕНИЕ от ръководител на дейности по интереси;
Приложение № 3: ЗАЯВЛЕНИЕ и декларация за информирано съгласие за участие в занимание по интереси;
Приложение № 4: УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО;
Приложение № 5: ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА;
Приложение № 6: ДНЕВНИК НА ГРУПА;
Приложение № 7: ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСТНОСТ И ОХРАНА НА ТРУДА ;
Приложение № 8: ПРИСЪСТВЕН ДНЕВНИК;
Приложение № 9: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ГРАФИК;
Приложение № 10: ЗАЯВКА за потребност от средства за осъществяване на плануваните дейности за занимания по интереси
Приложение № 11: ОТЧЕТ ЗА ПУБЛИЧНА ИЗЯВА;

Преглед

Вътрешни правила за командироване в страната и чужбина във Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“

Преглед

Мерки за повишаване качеството на предоставяното образование във Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“

Преглед

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

В правилника за вътрешния трудов ред се урежда организацията на труда във ВТГ “Г.С.Раковски”, съобразно особеностите на дейността и се конкретизират правата и задълженията на работодателя и на работещите по трудови правоотношения установени в Кодекса на труда (КТ), Закон за народната просвета (ЗНП) и издадените за тяхното прилагане подзаконови нормативни актове. Правилникът за вътрешния трудов ред урежда: възникването, изменението и прекратяването на трудовите
правоотношения; разпределянето на работното време, почивките и отпуските;
правата и задълженията на работодателя; правата и задълженията на учителите, работниците и служителите; Трудовата дисциплина, дисциплинарните нарушения и наказания и реализирането на ограничената имуществената отговорност; пропускателният режим в училището; ведомствената тайна.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА РАЗПОРЕДБА СА ДОСТЪПНИ В САЙТА НА ГИМНАЗИЯТА, раздел ДОКУМЕНТИ/ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Преглед

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

С тези Вътрешни правила се урежда организацията и редът по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски”. Вътрешните правила се прилагат за достъп до обществената информация, която се създава или съхранява от Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски”.
Обществена информация по смисъла на Закона на достъп до обществената информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски”.

Преглед

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

Настоящият правилник определя основните изисквания за безопасни условия, които трябва да се осигуряват и спазват в ВТГ „Георги Стойков Раковски”. По смисъла в термина “безопасни условия на обучение, възпитание и труд” се включват хигиенно-санитарните условия , противопожарната и аварийна безопасност.
Правилникът се отнася за всички участници в учебно-възпитателния процес, спортна и екскурзионна дейност (ученици, педагогически и непедагогически персонал), както и за гражданите, които по различни поводи се намират на територията на ВТГ „Георги Стойков Раковски”.

Преглед

Правила за работа с електронен дневник

Електронният дневник, използван от училището е достъпен на адрес: www.shkolo.bg
Електронният дневник може да бъде използван и чрез мобилно приложение, достъпно в Google магазин /приложението е безплатно/.

Преглед

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи за учебната 2019/2020 година

Програмата е създаден на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет с Протокол№ 22 от 11.09.2017 година, утвърдена със Заповед № РД-07.475/11.09.2017 година.
Последна актуализация: Протокол от ПС №7/ 11.09.2019 година
Националната програма за равен достъп до образование и личностно развитие цели осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование на децата и младежите като предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна личностна реализация и участие в развитието на местните общности и страната.
В контекста на националните политики, законът за предучилищното и училищно образование възлага на педагогическия съвет в училище да изготви и приеме училищна
програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи /чл. 263, ал.1,т.9/.

Преглед

Програма за превенция на ранното напускане на училище на Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ за учебната 2019/2020 година

Програмата е създаден на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет с Протокол №22 от 11.09.2017 година, утвърдена със Заповед № РД-07.474/11.09.2017 година.
Последна актуализация: Протокол от ПС №7/ 11.09.2019 година
Конституцията на Република България дефинира правото на всеки български гражданин на образование, гарантира задължителното обучение до 16 годишна възраст и безплатното основно и средно образование в общинските и държавните училище. съответно основните цели на програмата са свързани с педагогически, психологически и възпитателни мерки за подпомагане на учениците, застрашени от ранно напускане на училищната среда.

Преглед

Пътна безопасност на децата през учебната година и ваканциите

Тези препоръки се базират на анализа на пътнотранспортните произшествия с деца и на изводите за обстоятелствата и предпоставките за тяхното настъпване. Насочват вниманието към възникването на рисковите ситуации и предпазват от попадане в тях. Възприемането им и тяхното спазване изграждат защитно поведение както у водачите на пътни превозни средства (ППС) и възрастните хора, които се грижат за сигурността на децата, така и у самите подрастващи, участници в движението.

Преглед

План за културната и спортната дейност на ВТГ „Георги Ст. Раковски“ през учебната 2019/2020 година

Мисията в областта на ФВС на гимназията се определя от мобилността на решенията, управленските умения на учителя в подготовката на утрешните управляващи страната-предимно физически здрави и дееспособни. За това допринасят формите на урочна и извънурочна работа по предмета ФВС. Целите на МО ФВС през учебната 2019/2020г. са:

- подпомагане в изграждането на на по-здрави и дееспособни ученици

- определяне ориентирите и индикаторите за работа на учителя в унисон с тия на колегите му от ЕС.

Преглед

Правила за отпускане на стипендии

Правилата са съгласувани и приети с членовете на педагогическия съвет на заседание от 17,01,2018 г., Протокол №5, и са утвърдени със Заповед № РД-07-190/19.01.2018 г. на директора на училището.
Преглед

УЧИЛИЩЕН ЕТИЧЕН КОДЕКС

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца във ВТГ " Георги С. Раковски", регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните задължения и при конфликт на интереси, установява норми на поведение.

Преглед

П Р А В И Л Н И К ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА във ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

С настоящия правилник се уреждат условията и реда за дейността на Комисията по етика, наричана за краткост Комисията.
Комисията е независим експертен и консултативен орган, който е създаден и упълномощен да следи за спазването на нормите в Етичния кодекс на работещите във Варненска търговска гимназия „ Г. С. Раковски“, както и за спазването на аналогичните етични норми в Кодекса на труда, в Правилника за дейността на ВТГ и в Правилника за вътрешния трудов ред

Преглед

ПЛАН за действие при инциденти, които застрашават живота, физическото или психическото здраве на учениците, както и при училищен тормоз.

Планът включва информация за необходимите действия, който следва да се предприемат от страна на участниците в инцидента и Ръководството на училището при:

- инциденти, свързани със заплаха за живота или физическото здраве на учениците;

- инциденти, свързани със заплаха за психичното здраве на учениците и при училищен тормоз.

Преглед

Механизъм за сътрудничество и координиране на работата при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция

На основание Споразумението за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция, както и в съответствие с българското и Европейското законодателство е наложително разработването на готови шаблони за отреагиране, обединени в работеща система по направленията – превенция, изготвяне на бърза и качествена оценка на риска, реална интервенция при криза, управление и контрол над ситуацията и правилното отработване на посттравматичните остатъчни за ситуацията феномени. Не на последно място стои и въпросът за правилното и коректно описание на случаите и ползването им за подобряване цялостната ефективност на процеса.

Преглед

ПЛАН за превенция на различните форми на насилие, дефинирани в утвърдения от МОН “Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище”

Главните цели и задачи, които нашият колектив и Координационният съвет за превенция на училищния тормоз (КС) си поставят, са следните:
- Да проучват и анализират всички възможни фактори, които биха застрашили физическото и психическото здраве на учениците.
- Да оказват съдействие на органите на реда и да поддържат връзка с Детска педагогическа стая, Отделите за закрила на детето към Дирекцията за социално подпомагане и Междуучилищната комисия за превенция на противообществените прояви.
- Да осъществяват целенасочена консултативно-профилактична и психологическа работа със застрашени ученици, с цел недопускане на противообществени прояви или училищен тормоз.
- Да анализират проблемите на учениците, живеещи в неблагоприятна семейна среда.
- Да подпомагат работата на учителите, учениците и родителите в случаи на училищен тормоз или антисоциални прояви в района на училището.
- Да съдействат за възпитанието и нормалното развитие на учениците.
- Да съдействат на класните ръководители, с цел формиране у учениците на активна гражданска позиция, морална отговорност и мотивираност за интеграция в обществения живот.

Основните насоки за действие в настоящия план са свързани с предотвратяването на агресивни и антисоциални прояви, и на всички форми на девиантно поведение; те са свързани и с контролирането на социалния климат в гимназията и с нравственото възпитание на учениците.

Преглед

Инструкция и документация свързани с прилагането на Закона за защита на личните данни

Последна актуализация: 24.02.2017 година
Утвърдена със Заповед № РД-07-0/24.02.2017 година.

Преглед

Инструкция за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в регистри „Персонал“, „Ученици“, „Видео наблюдение“ поддържани във ВТГ „Георги Стойков Раковски“

Последна актуализация: 24.02.2017 година
Утвърдена със Заповед № РД-07-0/24.02.2017 година.

Преглед

Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Утвърдена със Заповед № РД-07-344/17.04.2018 година.

Преглед

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Преглед

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Преглед

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ, ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Преглед

КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ, ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВАРНА

Преглед

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ПО МЕДИАЦИЯ В УЧИЛИЩЕ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“

Преглед

ПРОЦЕДУРА ПО МЕДИАЦИЯ

Преглед

РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЦЕДУРА ПО МЕДИАЦИЯ

Декларация Преглед

Споразумение Преглед

Заявление Преглед