Обществени услуги

Административните услуги във Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ се предоставят при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията, Административнопроцесуалния кодекс, Закона за защита на личните данни, Закона за предучилищното и училищното образование, Закон за достъп до обществена информация, Наредбата за  административното обслужване, Правилника за дейността на училището,  както и при гарантиране на:

 1. равен и лесен достъп на всички потребители до административните услуги и до информация за административното обслужване;
 2. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;
 3. компетентно, любезно и отзивчиво отношение;
 4. надеждна обратна връзка с потребителите;
 5. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени правила;
 6. качество на предоставяните услуги;
 7. утвърждаване на добри практики за обслужване на гражданите с приоритетност към лицата в неравностойно положение;

Дейността по предоставяне на административни услуги се осъществява от технически секретар и/или други длъжностни лица, определени от директора на институцията, притежаващи необходимите компетентности.

Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ предоставя следните административни услуги:

 1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.
 2. Приемане на ученици в държавните и в общинските училища.
 3. Издаване на Удостоверение за завършен клас.
 4. Издаване на Удостоверение за преместване.
 5. Издаване на документ за завършен клас, етап или степен на образовние- удостоверения, свидетелства, дипломи.
 6. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образовние- удостоверения, свидетелства, дипломи.
 7. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
 8. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на класовете от VIII до XII клас в училище на чужда държава.
 9. Издаване на служебни бележки / издаването става без да се подава заявление/;
 10. Издаване на Удостоверение за осигурителен доход (УП 2).
 11. Издаване на Удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3).
 12. Предоставяне на достъп до обществена информация;

Реда и сроковете за предоставяне на административни услуги са определени с Вътрешни правила за предоставяне на административни услуги във Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски".

Информацията и приложените документи са публикувани на сайта на Гимназията в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г. задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ВЪВ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“

С тези вътрешни правила се урежда редът на предоставяне на административни услуги във Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“.
Преглед

Приложение 4 от РМС №704 – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации предоставящи обществени услуги“

Приложението е публикуване в изпълнени на т.6 от Заповед № РДОД-110/25.01.2019 година на Началника на РУО - Варна
Преглед

Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“

Съдържа информация свързана с предлаганите от институцията обществени услуги - правното основание, компетентности, процедури.
Преглед

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2015 г

Преглед

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2016 г.

Преглед

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017 г.

Преглед

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2018 г.

Преглед

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 г.

Преглед

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

С тези Вътрешни правила се урежда организацията и редът по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски”. Вътрешните правила се прилагат за достъп до обществената информация, която се създава или съхранява от Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски”.
Преглед

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявление за достъп до обществена информация

Преглед

Прием на ученици в VIII клас определени по държавен план-прием – заявление, именник

Преглед

Заявление за издаване на дубликат

Преглед

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Преглед

Заявление за изготвяне на Справка за общ успех/успех по години и хорариум учебни часове /академична справка/

Преглед

Заявление за изготвяне на УП2 и УП3

Преглед