Еразъм +

Динамичното развитие и глобализацията на бизнеса го изправя пред предизвикателства, свързани както със засилена конкуренция между фирмитие в Интернет пространството и техните електронни страници и магазини, така и с необходимостта от квалифицирани специалисти в областта на електронната търговия и електронния маркетинг.
Като бъдещи специалисти в тази динамична и бързо променяща се среда, ползвателите от специалностите "Икономическа информатика", "Икономика и мениджмънт" и "Търговия" имат нужда да се запознаят с европейските практики в електронната търговия и електронния маркетинг със съвременни софтуерни продукти за разработване и поддържане на успешен онлайн магазин и начините за ефективен он-лайн маркетинг и маркетинг в социалните мрежи, да приложат на практика усвоените в професионалната училищна подготовка теоретични знания и да ги доразвият.

Конкретните цели, които екипът по проекта си е поставил, включват:

- да се подобрят уменията на целевата група чрез изграждане на основни работни навици и придобиване на практически умения за електронна търговия и он-лайн маркетинг;

- да се развият персоналните компетенции на учениците, тяхното самочувствие, увереност и мотивация за развитие в избраната професия;

- да се признаят придобитите компетенции и умения по време на обучението;

- участниците да придобият умения за ползване в реална среда на научения чужд език и да се допълнят знанията им със специфична професионална терминология;

- да се даде възможност за запознаване на участниците с чужда култура и манталитет на работа, да се предостави възможност за създаване на нови контакти и да се почувстват граждани на Европа;

- да се подобри капацитета на Варненска търговска гимназия за международно сътрудничество в сферата на професионалното образование.

Право на участие в мобилността имат всички ученици от ВТГ "Георги С. Раковски", които отговарят на едновременно на следните изисквания:
- възраст 16-19 години;
- среден успех от последната учебна година най-малко добър 4,00;
- ниво на владеене на английски език - В1;
- добро ниво на професионални компетенции /ще се установи по среден успех от специалните предмети, като минималната оценка е добър 4,00/;
- липса на наказания от педагогически съвет;
- добри комуникативни учения и мотивация за участие в практиката;
Владеенето на втори език - испански, е предимство.

Мобилността е с продължителност от 20 работни дни по 6 часа/ден. Практиката ще се проведе изцяло в реална работна среда, във водещи испански и международни компании, специализирани в областта на електронната търгония и е-маркетинга. Участниците ще бъдат разделени в групи в зависимост от специалността, в която се обучават.
Учениците от специалност "Икономическа информатика" ще формират отделна група/и, тъй като фокусът на тяхното обучение ще бъде изграждане на практически умения за проектиране, изграждане и оптимизиране на уеб страница за он-лайн продажби чрез работа със съвременни софтуерни продукти, графични и мултимедийни приложения.
Учениците от специалностите "Икономика и мениджмънт" и "Търговия" ще бъдат обединени в обща група или групи, тъй като насоката на тяхната работа ще бъде изграждането на умения за разработка и прилагане на маркетингови стратегии и он-лайн бизнеса, умения за привличане на клиенти и креативни подходи за комуникация с тях и за проучване на техните нужди. Участниците ще усвоят умения за изработка на маркетингови каталози, фирмени брошури, дигитални маркетингови списания и други.

В резултат от проведената мобилност участниците ще получат:
- документ Европас Мобилност;
- сертификат за премината практика от Asociacion Mundus с описание на периода, мястото на мобилността, застъпените тези, местата на практика, получените компетенции, както и препопръка;
- от изпращащата организация ВТГ "Георги С. Раковски", участниците ще получат Удостоверение за премината учебна практика в Испания, както и сертификат за премината предварителна подготовка;
- от фирмите участниците ще получат индивидуални оценъчни карти на професионалните и личностни компетенции, както и референция.

През лятото учители и ученици от Варненска търговска гимназия участваха в програма „ Еразъм +”

Непосредствено преди началото на новата учебна година във Варненска търговска гимназия „ Георги Стойков Раковски” бяха реализирани 2 проекта по програма „ Еразъм +”.

В проектите взеха участие 8 преподаватели и 40 ученика. Първият проект е  „Европейско иновативно обучение.”

Много вълнуваща и ценна бе за учениците международната практика в гр. Сарагоса , Испания. 2 групи по 20 ученика под ръководството на преподавателите Таня Костадинова, Румена  Попхлебарова и Екатерина Мешкова взеха участие в едномесечен проект „Бизнес практика в онлайн маркетинга и електронната търговия” по „ Еразъм +”.

Всички ученици показаха знания , способности и компетенции в най-различни области - от офис работа, онлайн маркетинг и електронна търговия до графичен дизайн и видео редактиране. Бяха доразвити и чуждоезиковите умения на участниците, тъй като те използваха английски и испански език на работните си места. Стажантите – ученици повишиха и своята осведоменост за испанската култура и държава. Създадоха международни контакти и  приятелства.

Всички участници в проектите получиха сертификат и Europass mobility.

Преподавателите от гимназията Екатерина Мешкова и  Юлиана Сотирова бяха обучавани по мобилност ” ICT for teaching - A practical course to incorporate Information Technology into teaching       (ИКТ за обучение- Практически курс за прилагане на информационните технологии в преподаването и обучението) в Trinity College в Дъблин.

Нели Вичева и Валентина Иванова взеха участие в „ CLIL- Content and Language Integrated Learning” ( СЕИО- Съдържателно езиково интегрирано обучение ) към Университета в Лийдс, Англия.

Калина Добрева участва в мобилност „ TEL- Technology Enhanced Learning course- Подобряване на обучението посредством технологии ) в Executive Training Institute – Сейнт Джулиан в Малта.

Публикации

Download Now Download Now Download Now

 

ДИГИТАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

Желаете ли да разнообразите и модернизирате учебния процес и да го направите привлекателен за учители и ученици? Искате ли да създадете свое иновативно портфолио, проект или домашна работа ? 

Предлагаме Ви да използвате някои успешно прилагани уеб-базирани приложения и инструменти за компютър и смартфон: уеб анкети и тестове (Kahoot, Google Forms, Socrative), интерактивни табла (Padlet), интерактивни изображения - карти, схеми (Thinglink), блогове (Blogger) и др.

Ръководства за тяхната употреба са публикувани в създадения от група учители от Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“ блог:  Download Now