ЕРАЗЪМ + 2016/2017

Кратко описание на проекта:

Проект „Митнически и финансови услуги – изучаване на европейските добри практики“

 

Финансираща програма: Еразъм +

Проектът се инициира в контекста  на необходимостта от постоянна актуализация и надграждане на знанията, уменията и компетенциите на учениците, особено в икономическите професии, в които бързо навлизат електронните услуги  и използването на специализирани софтуерни продукти и информационни системи, за да бъдат те адекватни на търсенето на европейския пазар на труда. 

Изборът на теми на обучителната практика е обусловен от няколко фактора: политиката на Европейската комисия, насочена към подмяна на данъчните и митническите процедури, при които се използват хартиени формуляри и въвеждане на електронни формуляри, валидни за целия Европейски съюз;  въвеждането на международните счетоводни стандарти и в тази връзка необходимостта от повишаване компетентността на обучаемите в системата на професионалното образование за прилагане на международните стандарти;  ДОИ, включващи използване на нови технически средства, компютърни мрежи, системи и програмни продукти, свързани с изучаваната професия.

Проектът предвижда провеждане на 3 седмична мобилност в Испания, изцяло в реална работна среда, в реномирани компании, които са специализирани в сферата на митническото и данъчното обслужване, счетоводните и бизнес консултации и интензивно използват съвременни ИКТ в работата си.

Ползватели на проекта 40 ученици  от специалностите: „Митническа и данъчна администрация“, „Икономика и мениджмънт“, „Търговия“ и "Икономическа информатика" и 4 учители, разпределени в два потока мобилности.

Обучителната практика ще обхване две ключови теми (модули): 1. Електронно митническо и данъчно обслужване. Приложение на информационните технологии в митническото и данъчното обслужване на фирмите и 2. Практическо приложение на международните счетоводни стандарти и ИКТ в счетоводното обслужване на фирмите.

Методите на менторство и тюторинг по време на практиката в реална работна среда включват инструктаж на работното място, демонстрация на различни операции и дейности, провеждане на практически уъркшопове, оценяване на индивидуалните практически задачи и работата в екип в реална работна среда.

Специфичните цели на проекта са:

- Формиране на професионални умения за електронна обработка и оформяне на митнически и данъчни документи, съблюдавайки принципите на европейската политика по отношение на митническото и данъчното облагане;

- Усъвършенстване на уменията на ползвателите за прилагане на международните счетоводни стандарти;

- Придобиване на  умения за  работа с нови програмни продукти, информационни технологии и системи в митническото, данъчното и счетоводното обслужване;

- Повишаване на чуждоезиковите умения по испански и английски език и комуникативните способности на ползвателите в конкретната професионална сфера;

- Запознаване със спецификата на социо-културната и бизнес-среда в Барселона и изграждане на мултикултурен опит.

Преди мобилността учениците ще преминат предварителна подготовка за усвояване на професионална терминология на английски и испански език в сферата на изучаваната професия, обогатяване на познанията за испанската култура, националните специфики и различия, данъчното и митническото законодателство на ЕС  и хармонизацията в законодателствата на отделните страни, принципите на международните счетоводни стандарти и предизвикателствата в тяхното прилагане.

В резултат от мобилността учениците ще разширят своите професионални компетенции, ще усвоят нови умения за работа със съвременни програмни продукти, съвременен софтуер и информационни системи за митническо, данъчно и счетоводно обслужване.

Чрез практиката ще бъдат подобрени също и  личностните и социалните компетенции на участниците. Те ще изградят работни навици и основни работни умения, като точност, отговорност, адаптивност, коректност, дисциплина, спазване на срокове, приоритизиране на задачите, работа в екип и други.

В допълнение участниците ще развият своите персонални компетенции чрез подобряване на социалните умения, повишено самочувствие и увереност, умения за взаимодействие с различните култури, разширяване на социалните контакти, утвърждаване на чувството за европейско гражданство и европейско самосъзнание.

Придружаващите учители ще подобрят своите компетенции в професионалното направление, в което преподават, ще подобрят капацитета си да посрещнат предизвикателствата, свързани с модернизацията на образованието и отварянето на професионалната гимназия към сътрудничество с организации и работодатели от други страни.

Компетентностите и опита, придобити по време на мобилността ще бъдат интегрирани в стратегическото развитие на ВТГ и ще създадат дълготрайни ползи и добавена стойност от реализацията на проекта посредством подобряване на методите на обучение по практика и включване на най-новите тенденции и практики,  актуализиране на преподавания материал, създаване на система за по-добро проследяване на качеството на практиките в реална работна среда и на постигнатите образователни резултати, разширяване на международните партньорства.

Профил на участниците

Целева група на проекта са 40 ученици от ВТГ, навършили 16 г. от специалностите “Митническа и данъчна администрация”, „Търговия“, „Икономика и мениджмънт“ и "Икономическа информатика", както и 4 учители – двама по професионална подготовка и двама – по чужд език.

Учениците от специалност “Митническа и данъчна администрация” получават специализирана подготовка в областта на публичните и корпоративните финанси, счетоводството, данъчната и митническата администрация. В учебната програма на специалността е включено изучаване на испански език.

Учениците от специалности „Търговия“ и „Икономика и мениджмънт” получават специализирана подготовка за работа в предприятиe, за оформяне, попълване и осчетоводяване на необходимите документи по дейността му, за работа със счетоводни програми, за оформяне на търговската и външнотърговската документация, включително данъчни, митнически и счетоводни документи. В учебната програма на специалността е включено изучаване на английски език.

Учениците от специалност "Икомическа информатика" с английски език получават обща подготовка в сферата на счетводството и икономиката и специализирана подготовка за работа със счетоводен софтуер  и  ИКТ за реализация на фирмените дейности и услуги.

Потребностите на ползвателите са свързани с развитие на бизнес уменията, надграждане на уменията за ефективно ползване на нови, специализирани програмни продукти в митническото и данъчното обслужване, прилагане на познанията по международно търговско право, развитие на уменията за осчетоводяване на стопанските операции чрез прилагане на международните счетоводни стандарти и  използване на нови програмни продукти, разширяване на компетенциите по бизнес испански и английски език.

Учениците се нуждаят не единствено и само от подобрение на професионалните компетенции. Културните умения, уменията за общуване в мултикултурна среда, подобрените социални и комуникативни умения, уменията за изразяване на чужд език, увереността и самочувствието са също много важни фактори за професионален успех.

Критериите за подбор са:

Първи етап: По документи

- Ученици от ВТГ,  навършили 16 г., обучаващи се по една от специалностите: “Митническа и данъчна администрация”, „Търговия“, „Икономика и мениджмънт“ и "Икономическа информатика";

- Среден успех от последната учебна година най-малко мн.добър 4.50;

- Липса на наказания от педагогическия съвет.

За осъществяване на подбор по посочените критерии всеки кандидат подава Заявление – молба по образец и Формуляр за оценка, в които вписва посочената информация. Класният ръководител удостоверява с подпис верността на информацията за среден успех и липса на наказания от педагогическия съвет.

Средният успех ще влияе в точкуването на кандидатите, като съответно най-високата граница за успех ще дава най-много точки при оформяне на окончателния резултат.

Всички кандидати, покрили формалните критерии преминават към втори етап.

Документите се подават в стая 13 на Гимназията до 21.10.2016 год. 18 часа.

 

Втори етап: Професионална подготовка, езиково ниво и извънкласна дейност

Целта е оценка на езиковите и професионални компетенции на кандидатите, необходими за ефективното протичане на мобилността, стремежът им към личностно развитие в изънучилищната среда и умението за съчетаване на учебната дейност с извънкласна дейност.

- Полагане на тест по английски език за ниво B1 (приложимо само за кандидатите с английски език)

- Полагане на тест по испански език за ниво B1 (приложимо само за кандидатите с испански език)

- Тест за проверка на професионалната подготовка (включва въпроси от общата и специализираната професионална подготовка на кандидатите)

- Справка за извънкласната дейност на кандидата с професионална насоченост

За всеки критерий ще се определят показатели за резултат и брой точки за всеки показател.

 

Трети етап: Интервю

Интервютата ще се проведат от специална комисия, назначена със заповед на директора, като се оценяват  комуникативните умения на кандидата и неговата мотивация за участие.

Окончателното класиране ще се извърши след обобщаване на резултатите от всички етапи на подбор, като максималният брой точки е 100. Методиката за оценка включва обективни измерители за точкуване съгласно Формуляра за кандидатстване.

 

Ще бъдат селектирани първите  40 ученици  с най-висок резултат. Предвиждат се и 6 резерви, които ще бъдат включени в ПЕК с цел екипът да може да реагира при непредвидени обстоятелства.

 

Предварителна подготовка на участниците

Предварителната подготовка на учениците ще бъде организирана от ВТГ "Г. С. Раковски" с оглед на техните потребности от подобряване на езиковите компетенции по английски и испански език в професионалната област на практиката, задълбочаване на познанията по европейско данъчно и митническо право и международни счетоводни стандарти, опознаване на културата на Испания, националните особености и междукултурните различия.

Тази предварителна подготовка има за цел да създаде предварителни познания, нагласи и очаквания, които ще подпомогнат адаптацията на учениците в чуждестранната среда – културна, социална и работна. В този контекст са подбрани и темите на предварителната подготовка, които  не повтарят учебния материал и изучаваното в училище, а го доразвиват и надграждат.

Предварителна подготовка на участниците

Предварителната подготовка на учениците ще бъде организирана от ВТГ "Г. С. Раковски" с оглед на техните потребности от подобряване на езиковите компетенции по английски и испански език в професионалната област на практиката, задълбочаване на познанията по европейско данъчно и митническо право и международни счетоводни стандарти, опознаване на културата на Испания, националните особености и междукултурните различия.

Тази предварителна подготовка има за цел да създаде предварителни познания, нагласи и очаквания, които ще подпомогнат адаптацията на учениците в чуждестранната среда – културна, социална и работна. В този контекст са подбрани и темите на предварителната подготовка, които  не повтарят учебния материал и изучаваното в училище, а го доразвиват и надграждат.

1. Предварителна Езикова подготовка на тема „Професионална терминология в сферата на митническото, данъчното обслужване и счетоводството“

- Курс по Испански език

След подбора на ползвателите обучаемите с ниво B1 на испански език ще имат възможност да усъвършенстват своите комуникативни умения в изучаваната професия.

За тях ще бъде организиран курс по испански език „Професионална терминология в сферата на митническото, данъчното обслужване и счетоводството“ с продължителност 30 учебни часа.

Избраната продължителност на курса е достатъчна за покриване на нужната терминология с оглед ефективното провеждане на практиката.

Обучението ще се води от учителя по испански език във Варненска търговска гимназия.

 

- Курс по Английски език

Участниците с ниво В 1 на английски език имат необходимост от задълбочаване на познанията по  специфична терминология на английски език.

Курсът „Професионална терминология в сферата на митническото, данъчното обслужване и счетоводството“ ще включва единствено терминология и ще бъде проведен в рамките на 30 уч.часа. Това е достатъчна продължителност предвид, че участниците притежават ниво B1.

Обучението ще се води от учителя по английски език във Варненска търговска гимназия.

След края на двата курса ще се проведат изпитни тестове.

2. Културна подготовка - 20 уч. часа

Предвижда запознаване с географските и икономически  характеристики, националните ценности на Испания, културните обичаи и културното наследство на Барселона, деловия етикет.  Ще бъдат изготвени наръчници с полезна информация за страната домакин, списък на забележителности с техните адреси, кратка информация за важните културни паметници, възможности за организация на свободното време.

Обучението ще се води под формата на интерактивни занятия на теми: 1.Географско положение и административно устройство на Испания. Особености в административното устройство на Каталуния – 5 уч.ч. ; 2.  Исторически и културни забележителности Испания – 5 уч.ч. ;3.  Културни стереотипи и междукултурни различия. Обичаи и етикет. Стил в общуването. Традиция и бит. – 5 уч. ч.; 4. Основни закони, които трябва да познаваме при престоя си в Испания – 5 уч.ч..

Занятията ще бъдат съчетани с прожекция на филми за Испания.

Обучението ще се води от учителя по география, който има опит в провеждането на сходни обучения по кулурна подготовка за мобилност от предходните проекти на ВТГ.

3. Тематична подготовка - 20 уч. часа

Тематичната подготовка има за цел да  разшири познанията на участниците и да им даде начален старт за ефективното изпълнение на работните задачи в реална работна среда.

Включва следните теми:

- Данъчно законодателство на ЕС  и хармонизация в законодателствата на отделните страни – 6 уч.ч.

- Митническо законодателство на ЕС и хармонизация в законодателствата на отделните страни – 6 уч.ч.

- Международни счетоводни стандарти – приложение и предизвикателства – 8 уч.ч.

Обучението ще се води от един или двама квалифицирани преподаватели на ВТГ в професионалните области – митници и данъци и счетоводство.

Финансирането на езиковото обучение по испански и  английски, както и на тематичната и културна подготовка ще бъде от средствата за организационна подкрепа.

Обучението ще се води в съботни  дни, през ваканциите или в делнични дни след училище. След завършване на предварителната подготовка на всички успешно преминали младежи ще бъдат раздадени сертификати.

Молба за участие

Download Now

Формуляр за участие

Download Now