Еразъм + 2018/2019

Проект 2018-1-BG01-KA102-047021

Инвестиция в бъдещето чрез практика в реална работна среда

 

Съдържание на мобилността

Предложеният проект предвижда изграждане на ново международно партньорство -  с италианския център за професионално обучение IFOM, базиран в Болоня. Практиката ще се проведе изцяло в реална работна среда, в предприятия от мрежата работодатели, с които  IFOM работи и поддържа договорни отношения за приемане на практики.

Мястото на провеждане на практиката е гр. Болоня, Италия, а продължителността на работната практика е 15 работни дни по 6 часа. Работен език на практиката е Английски език.

Работният план на мобилността включва 3 модула, които осигуряват широкоспектърна практика, покриваща основните дейности на фирмите в сферата на мениджмънта, маркетинга, продажбите. Програмата е изградена по начин, който да даде на участниците максимални възможности да усвоят основни умения в сферата на деловата кореспонденция, изготвянето на търговски оферти, намирането на нови клиенти, маркетинга и стратегиите за увеличаване на продажбите.

Модул 1: Запознаване с бизнес средата в приемащите фирми, делови етикет и бизнес комуникации е с продължителност 1 седмица

Модул 2: Връзки с клиентите е с продължителност 1 седмица

Модул 3. Управление на продажбите. Търговски стратегии е с продължителност 1 седмица

 

Профил на участниците:

Целева група на проекта са 40 ученици от ВТГ, навършили 16 г. от специалностите „Икономика и мениджмънт“, “Митническа и данъчна администрация”, „Търговия“ и "Икономическа информатика", както и 4 учители – двама по професионална подготовка и двама – по чужд език.

Учениците ще бъдат разпределени в 2 групи по 20 ученици и 2 придружаващи учители.

Критериите за подбор са:

- Ученици от ВТГ,  навършили 16 г., обучаващи се по една от специалностите: „Икономика и мениджмънт“, “Митническа и данъчна администрация”, „Търговия“ и "Икономическа информатика";

- Среден успех от последната учебна година най-малко мн.добър 4.50;

- Липса на наказания от педагогическия съвет.

За осъществяване на подбор по посочените критерии всеки кандидат подава Заявление – молба по образец, в което вписва посочената информация. Класният ръководител удостоверява с подпис верността на информацията за среден успех и липса на наказания от педагогическия съвет.

Ще бъдат селектирани първите  40 ученици  с най-висок резултат. Предвиждат се и 4 резерви, които ще бъдат включени в ПЕК с цел екипът да може да реагира при непредвидени обстоятелства.

 

Образователни резултати

Професионалните компетенции, които учениците ще получат след приключване на практиката са надграждащи професионалната подготовка в училище и даващи допълнителни знания и умения на учениците в сферата на международната търговия.

Основните обучителни резултати от мобилността в професионален план ще бъдат:

- Запознаване с успешните практики на водещи италиански компании;

- Изграждане на умения за работа с нови програмни продукти и офис технологии;

- Подобряване на уменията за бизнес комуникация и делова кореспонденция на чужд език;

- Запознаване с опита и добрите практики на приемащите  фирми за управление на връзките с клиентите;

- Изграждане на умения за търсене на потенциални нови клиенти на вътрешния и международния пазар;

- Изграждане на умения за продажбено представяне на стоки и услуги;

- Изграждане на умения за изготвяне на търговски оферти и усвояване на техники за боравене с отстъпките;

- Усвояване на умения за оценка и управление на продажбите.

 

Молба за участие

Download Now