Национални ПРОЕКТИ

“ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х )

Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

"Региони в растеж" 2014 - 2020 г. е една от оперативните програми, които България разработва за участие в изпълнение на Общата стратегическа рамка на ЕС за следващия програмен период. Основната й цел е осигуряването на устойчив и балансиран икономически растеж и създаването на нови работни места. Тя ще бъде постигната чрез инвестиции в сферата на образованието, енергийната ефективност, индустриалните зони, регионалния туризъм, пътната инфраструктура и използването на финансовите инструменти за насърчаване на предприемаческия дух. В допълнение, подходът, който е възприет по оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) за подкрепа на предефинирани проекти, предоставя възможност бенефициентите да планират адекватно своите разходи за подготовка на проекти и средствата за съфинансиране.

ОПРР включва осем приоритетни оси, като поставена под номер 2 приоритетна ос е свързана с държавна образователна инфраструктура.

Основната цел на секторна приоритетна ос 2 "Държавна образователна инфраструктура" на програмата е за намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и повишаване броя на хората с висше образование. Подкрепата е насочена към общообразователни, специални и професионални училища - държавна собственост, с национално и регионално значение и професионални училища . Обща сума на инвестицията -  131 мил.лв.

Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски" е една от професионалните гимназии, включени в програмата. Изпълнението на заложените по проект дейности ще допринесат до цялостна - външина и вътрешна реконструкция на сградния фонд и прилежащите дворни площи, подновяване на част от обзавеждането и използваното оборудване. Размер на инвестицията - 1,3 мил.лв.

Младежки дейности, гр. Варна - Проекти 2016 г

За дванадесета поредна година Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” - отдел „Младежки дейности”, финансира проекти на неправителствени организации и неформални младежки групи. Младежките проекти обхващат периода от юли до октомври, което дава възможност на младежите за полезно, приятно и пълноценно изживяване на лятната ваканция.

Основна цел на програмата е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемчивост и креативност.

Приоритет на програмата – инициативи за привличане на млади хора към дейности, свързани със здравословен начин на живот.,

Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски", чрез УН на ВТГ "Георги Стойков Раковски" бе избрана сред финалистите с проекта „За здраве чрез труд в младежка Евро Варна”. Общ размер на финансиренота по програмата - 8 хил.лв.

проект „Да се учим да разбираме” -

През 2016 година бе даден старт на конкурса по програма „Знания за успех“, реализирана от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на SAP Labs България.

Със своя проект „Да се учим да разбираме” Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски” бе определена като един от участниците, които ще получат възможността да организират обучението на своите възпитаници по учебната дисплина „Физика” по един нов, интерактивен, забавен и разбираем начин.

„Настоящият публикация стана възможна благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по  програма „Знания за успех“, с финансовата подкрепа на SAP Labs България.

проект „Един нов свят сред книгите”

През 2017 година бе даден старт на конкурса по програма „Знания за успех“, реализирана от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на SAP Labs България.

Със своя проект „Един нов свят сред книгите” Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски” бе определена за втори път като един от участниците, които ще получат възможността преобразят училищната библиотека в съвременен информационен център.

„Настоящият публикация стана възможна благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по  програма „Знания за успех“, с финансовата подкрепа на SAP Labs България.

Твоят час

Целта на проекта е всички ученици със затруднения или изявени интереси да бъдат идентифицирани и да се отговори на нуждите им извън учебното време, така че те да бъдат стимулирани да участват в учебния процес.
 
Целевата група са не само децата, чийто език не е майчин, но и всички деца в риск от ранно отпадане от училище. Акцент ще бъдат допълнителните дейности по български език и математика. Всеки ученик със затруднения ще може да участва в две дейности за компенсиране на затрудненията и в още една по интереси.
 

 

Ученически практики - Фаза 1

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

  • Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Конкретните цели на проекта са на първо място подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса. Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

 

От Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ в проекта участват 65 ученици от специалностите Митническа и данъчна администрация, Икономика и мениджмънт, Икономическа информатика и Търговия. Фирмите партньори са ТО на НТС, ВТИК, Сдружение Уникал, Давора ООД, ДЗИ АД, ПАУС ООД.

 

Младежки дейности, гр. Варна - Проекти 2018 г

За четиринадесета поредна година Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” - програма „Младежки дейности” финансира проекти на неправителствени организации. Младежките проекти обхващат периода от юли до октомври, което дава възможност на младежите за полезно, приятно и пълноценно изживяване на лятната ваканция.

Приоритети на дейност „Младежки проекти” за 2018 г.:

– креативни умения;

– опазване на околната среда;

– предприемачество.

Основната цел на младежките проекти е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемчивост и креативност.

Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски", чрез УН на ВТГ "Георги Стойков Раковски" бе избрана сред финалистите с проекта „Природата в детските ръце”. Общ размер на финансиренота по програмата - 7 хил.лв.

Проект „Обичам моето училище”

В началото на 2019 година в нашето училище стартира проектът „Обичам моето училище”в партньорство с LightSource Charity.

ОП "Региони в растеж"

На 14.11.2019 година, Четвъртък, в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ в гр. Варна се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартирането на изпълнението на договор с предмет Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски, гр. Варна и Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“, гр. Варна“. Договорът е на стойност 2 080 920 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-00019 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

НП "Иновации в действие"

Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в избрано от Вас училище-партньор от цялата страна.

ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020 Г.

Проект BG05М2ОР001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 година е съфинансиран от Евпорейския съюз чрез Европейските структури и инвестиционни фондове. 

Проектът дава възможност за придобиване на ключови дигитални умения - базови и напреднали.

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).