ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

proek logo

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/., Управляващият орган на ОПРР публикува Насоки за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ и BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
Процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализират в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и имат за цел създаване на условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища от национално и регионално значение, както и в училищата по изкуства и култура и спортните училища.
В съответствие с Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура, одобрена от МОН, в рамките на процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“ ще бъдат подкрепени приоритизирани професионални училища от национално и регионално значение в два компонента, с направления: „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“ и „Професионални гимназии с изключение на доминиращите направления Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“.
Конкретни бенефициенти по процедурата са МОН и общини съгласно приоритизиран списък, посочен в т.4.4.1 Допустими кандидати от текста на Насоките за кандидатстване.
Общият размер на предоставената безвъзмездна помощ по процедурата възлиза на 166,4 млн.лв., крайният срок за кандидатстване е 30 септември 2016 г

^086270B8F3196FCA3578A110369AD036F87A47A97436BA0453^pimgpsh_fullsize_distr