Нормативни уредби

Закони

Icon

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.;
в сила от 01.01.2004 г.;
изм., бр. 51 от 21.06.2005 г.;
в сила от 21.06.2005 г.;
изм., бр. 89 от 08.11.2005 г.;
изм., бр. 14 от 14.02.2006 г.;
в сила от 14.02.2006 г.;
изм. и доп., бр. 37 от 05.05.2006 г.;
в сила от 05.05.2006 г.;
изм., бр. 79 от 06.10.2009 г.;
изм. и доп., бр. 107 от 31.12.2011 г.;
изм., бр. 48 от 31.05.2013 г., в сила от 31.05.2013 г.;
изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 03.07.2013 г.;
изм. и доп., бр. 36 от 25.04.2014 г., в сила от 25.04.2014 г. Приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.

Icon

"Закон за закрила на детето" (избрани текстове).

Icon

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Обн.ДВ.бр.28от 6 Април2004г.,
изм.ДВ.бр.53от 22 Юни2004г.,
изм.ДВ. бр.31от8 Април2005г.,
изм.ДВ.бр.34от 19 Април2005г.,
изм.ДВ.бр.105от 29 Декември2005г.,
изм.ДВ.бр.18от 28 Февруари2006г.,
изм.ДВ.бр.33от 21 Април 2006г.,
изм.ДВ.бр.37от 5 Май2006г.,
изм.ДВ.бр.79от 29 Септември2006г.,
изм. ДВ.бр.59от 20 Юли2007г.,
изм.ДВ.бр.94от 31 Октомври2008г.,
изм.ДВ.бр.98 от 14 Ноември2008г.,
изм.ДВ.бр.102от 28 Ноември2008г.,
изм.ДВ.бр.24от 31 Март 2009г.,
изм.ДВ.бр.82от 16 Октомври2009г.,
изм.ДВ.бр.52от 9 Юли 2010г.,
изм.ДВ.бр.54от 16 Юли2010г.,
изм.ДВ.бр.97от 10 Декември2010г.,
изм. ДВ.бр.98от14 Декември2010г.,
изм.ДВ.бр.99от17 Декември2010г.,
изм.ДВ. бр.19от8 Март2011г.,
изм.ДВ.бр.43от7 Юни2011г.,
изм.ДВ.бр.73от20 Септември2011г.,
изм.ДВ.бр.93от 25 Ноември2011г.,
изм.идоп.ДВ.бр.33от 27 Април2012г.,
изм.ДВ.бр.38от18 Май2012г.,
изм.ДВ.бр.82от26 Октомври 2012г.,
доп.ДВ.бр.15от15 Февруари2013г.,
изм.ДВ.бр.35от22 Април2014г.,
изм.идоп.ДВ.бр.40от 13 Май2014г.,
доп.ДВ.бр.8от 30 Януари2015г.,
доп.ДВ. бр.12от 13 Февруари2015г.,
изм.ДВ.бр.14от 20 Февруари2015г.,
изм.идоп.ДВ. бр.17от 6 Март2015г.,
доп.ДВ.бр.35от 15 Май2015г.,
изм.идоп.ДВ.бр.79от 13Октомври2015г.

Icon

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.

Icon

ЗАКОН за народната просвета

Обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.1991 г., изм., бр. 90 от 24.10.1996 г., изм. и доп., бр. 36 от
31.03.1998 г., доп., бр. 124 от 27.10.1998 г., изм., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от
1.01.1999 г., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 27.07.1999 г., бр. 68 от 30.07.1999 г., изм. и
доп., бр. 90 от 24.09.2002 г., в сила от 24.09.2002 г., бр. 95 от 8.10.2002 г., в сила от
8.10.2002 г., бр. 29 от 31.03.2003 г., в сила от 31.03.2003 г., изм., бр. 71 от 12.08.2003 г.,
доп., бр. 86 от 30.09.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 114 от 30.12.2003 г., изм. и доп., бр.
40 от 14.05.2004 г., изм., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г.,
в сила от 25.11.2005 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006
г., изм. и доп., бр. 41 от 19.05.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., изм., бр. 113 от 28.12.2007 г.,
в сила от 1.01.2008 г., изм. и доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., доп., бр. 35 от 12.05.2009 г., в
сила от 12.05.2009 г., изм., бр. 36 от 15.05.2009 г., в сила от учебната 2009 - 2010 г., бр. 74
от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 50 от 2.07.2010 г., бр. 78 от
5.10.2010 г., в сила от 5.10.2010 г., доп., бр. 9 от 28.01.2011 г., изм., бр. 23 от 22.03.2011 г.,
в сила от 22.03.2011 г., изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 102 от
21.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., доп.,
бр. 84 от 27.09.2013 г., в сила от 27.09.2013 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от
1.01.2014 г., доп., бр. 61 от 25.07.2014 г., отм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.,
доп., бр. 80 от 16.10.2015 г., в сила от 16.10.2015 г.

Icon

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., бр. 108 от 29.12.2000
г., бр. 111 от 28.12.2001 г., изм. и доп., бр. 103 от 5.11.2002 г., изм., бр. 120 от
29.12.2002 г., доп., бр. 29 от 31.03.2003 г., изм., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от
1.04.2005 г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., изм., бр. 94 от
25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.,
изм. и доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за
присъединяване на Република България към Европейския съюз, попр., бр. 63 от
4.08.2006 г.; изм. и доп., бр. 13 от 08.02.2008 г., в сила от 08.02.2008 г.; изм., бр. 26 от
07.03.2008 г.; изм. и доп., бр. 36 от 15.05.2009 г.; изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила
от 15.09.2009 г.; изм. и доп., бр. 50 от 02.07.2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.;
изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.; изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в
сила от 26.07.2013 г.; изм., бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.; изм., бр. 70
от 09.08.2013 г.; изм. и доп., бр. 61 от 25.07.2014 г